Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Something BORROWED Something NEW / conceptBALLOON

DEFINITIES:

 

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON: Wendy Roeloffs Valk – van Lingen, handelend onder de naam “SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON”; “SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON” gevestigd te Den Haag, Bosschestraat 142 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 65550625.

Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: Opdrachtgever.

Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft/event, of in wiens naam SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt Opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON alsmede op overeenkomsten gesloten met Opdrachtgever(s), met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk een aanbod van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON aanvaardt.

2.5 Indien SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gewenste vorm en wijze aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOONter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien heeft SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3.6 Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

3.7 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is gelegen dan zal SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON en Opdrachtgever hierover plaatsvinden.

3.8 Opdrachtgever geeft toestemming aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON.

3.9 Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON hiervoor een bedrag van € 175,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging, plus eventuele nodige kosten om de opdracht in de kwaliteitsstandaard van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON uit te kunnen voeren,hiervoor in rekening brengen.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is pas verplicht de overeenkomst van de opdracht uit te voeren, na ontvangst door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.

4.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

4.4 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON om de opdracht correct, volgens de SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON kwaliteitsnormen, uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON.

4.6 De stylingmaterialen die SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON ter beschikking stelt blijven eigendom van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON met uitzondering van verse bloemen. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde inclusief eventuele verzendkosten aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON te vergoeden.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENGEKOMEN OPDRACHT

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.3 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan Opdrachtgever door te berekenen. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.4 Bovendien mag SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON, dat in redelijkheid niet van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 6 – HONORARIUM

6.1 Het honorarium van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is exclusief onkosten van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON, tenzij is anders afgesproken, en exclusief declaraties van door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON ingeschakelde derden of materialen.

6.2 De door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de (eind)factuur in rekening gebracht op basis van € 0,60 per gereden kilometer (incl. BTW) maar exclusief eventuele parkeerkosten, mits anders overeengekomen bij noodzaak van grootvervoer. Voor zowel bezorging als ophalen van geldt een minimum van € 15, – incl. BTW wat in rekening wordt gebracht. Bij bezorgen en/of ophalen van spullen levert SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON af bij de voordeur of net daarbinnen. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON tilt spullen niet mee trappen of/af en zetten de spullen niet mee klaar. Mist alvorens afgesproken of tegen een meerprijs.

Artikel 7 – BETALING

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd voorafgaand aan de bruiloft/event. Bij de volledige organisatie van een bruiloft/event, zowel in binnen- als in buitenland, bij styling van een bruiloft/event en ceremoniemeesterschap (deze kunnen los van elkaar geschieden) wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 50% een maand voor de bruiloft/event. Een trouwadviesgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) alvorens deze heeft plaatsgevonden. De aanbetaling is ten alle tijden non-refundable.

7.2 Betaling door Opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON anders is overeengekomen.

7.3 Na de dag van de bruiloft/event ontvangt Opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van de opdracht.

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON heeft bij verzuim van Opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €200,00.

7.6 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 2 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON in staat is adequaat te reageren.

8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10. Het tijdig reclameren geeft de Opdrachtgever niet het recht betalingsverplichtingen uit te stellen uit hoofde van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

9.1 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen de door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON overeengekomen honorarium en de door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% van de overeengekomen hoofdsom bij annulering tot 4 weken voor de dag van de bruiloft/event; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft/event en 100% van de overeengekomen hoofdsom bij annulering in de laatste week voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft/event.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal de overeengekomen honorarium. SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door ziekte binnen SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON of bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

10.4 Als SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel 4.2 dan is SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

10.5 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 4.4.

11.4 Indien Opdrachtgever aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Gezondheidsredenen, ziekte en/of een ongeval van personeel of familieleden, epidemieën, diefstal, brand, weersinvloeden, beslissingen van de overheid, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en degelijke vallen tevens onder overmacht.

12.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

12.3 Voor zoveel SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

 

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

14.2 Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of her te gebruiken. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie en/of hergebruik is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

15.1 Geschillen tussen SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON.

15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 16 – CORONA -COVID 19

16.1 Opdrachtgever die door de gevolgen van enkel en alleen het virus Corona Covid-19 de opdracht vanwege overmacht vanuit de overheid, wenst te verplaatsen naar een andere datum, kan dit altijd in overeenstemming en samenspraak met Something Borrowed Something New bij beschikbaarheid en/of haalbaarheid van planning. Dit met uitzondering van de schoolvakanties van regio Zuid-Holland, feestdagen en de maand December.

16.2 Bij verplaatsen van een andere datum zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen naast het offertebedrag. Dit is noodzakelijk om inkomstenderving zo veel mogelijk te beperken. Bij events vastgelegd tijdens Covid-19 worden er bij verplaatsing in het boekjaar van het event, zoals overeengekomen in de offerte, kosten in rekening gebracht worden van 15% van het offerte bedrag. Bij verplaatsing naar het opvolgende boekjaar, zal er 25% van het offerte bedrag in rekening gebracht worden i.v.m. inkomstenderving.
16.3 Alle overige kosten die voortvloeien uit het verplaatsen van de eventdatum zijn voor de opdrachtgever. Denk hierbij aan kosten als extra logistieke kosten, reeds geboekte verblijfskosten, hogere inkoopprijzen, inflatie, inzet van extra personeel etc.

16.4 De factuur dient de opdrachtgever te voldoen zoals in eerdere opdracht overeengekomen.

16.5 Indien het event door de gevolgen van Corona Covid 19 geheel wordt geannuleerd dan gelden de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elke verandering en of wijziging in de overeenkomst zoals vermeld in artikel 5 en 9.

16.6 Een offerte is datum gebonden. Wanneer er sprake is van een nieuwe datum, zal er daarom een nieuwe offerte gemaakt worden voor de nieuw eventdatum.

16.7 Voor gewenste aanpassingen van verandering van het concept zijn de kosten €150,-. Voor een volledig nieuw concept zijn de kosten €450,- voor bestaande opdrachten.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Op elke overeenkomst tussen SOMETHING BORROWED SOMETHING NEW / CONCEPTBALLOON en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.